18.10.2021

"De cerca nadie es normal".

"De cerca nadie es normal"

Caetano Veloso

1 frases


3,83